Zasady przetwarzania danych osobowych


 1. Niniejszym informujemy Pana/Panią zwaną/zwanym dalej Klubowiczem, iż w związku z wykonywaniem umowy zawartej pomiędzy Klubowiczem, a Spółką Klub Cellario Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, pod adresem ul. Nadwiślańska 11 lok. 328, 30-527 Kraków, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000431428, NIP: 6762458195, REGON: 122648695 (dalej: „Spółka”), Spółce zostały przekazane Pana/Pani dane osobowe.

 2. W związku z powyższym Spółka informuje, iż:
  • - Spółka jest administratorem Pani/Pana danych osobowych. Wszelkie informacje udzielane są mailowa pod adresem klub@cellario.pl lub telefonicznie pod numerem +48 663 301 114;
  • - przekazane dane osobowe Pani/Pana to wyłącznie dane są niezbędne do wykonania umów zawartych pomiędzy Spółką a Klientem.
  • - dane osobowe będą przetwarzane na cele związane z działalnością gospodarczą Spółki, tj. sprzedaży detalicznej wina, w tym w szczególności na cele niezbędne do wykonania w/w usług, finansowo-księgowe, spedycyjne, magazynowe, rozliczeniowe, a także na cele wszelkiej sprawozdawczości, do której Spółka zobowiązana jest zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, z uwagi na zakres prowadzonej działalności gospodarcze jak również na potrzeby tworzenia bazy klientów oraz bazy danych kontaktowych klientów; faktur, spedycji itp.;
  • - podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt b i c oraz o ile okaże się to konieczne art. 9 ust. 2 pkt b lub pkt c lub pkt d Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
  • - dane osobowe będą przetwarzane przez okres wykonywania umów z Klientem, a także w zakresie przechowywania dokumentacji oraz trwania praw i obowiązków stron umowy, wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
  • - osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, a także od 25.05.2018r. prawo do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z uwagi na szczególną sytuację osoby, której dane są przetwarzane, a także do przenoszenia danych (uzyskania usystematyzowanego zestawienia swoich danych i przekazania ich innemu administratorowi), jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie i wniesienia skargi do organu nadzoru;
  • - podanie przez Klienta Pani/Pana danych osobowych jest wymogiem koniecznym wykonania umów zawartych z Klientem.