Zasady przetwarzania danych osobowych


 1. Niniejszym informujemy Pana/Panią zwaną/zwanym dalej Klubowiczem, iż w związku z wykonywaniem umowy zawartej pomiędzy Klubowiczem, a Spółką Klub Cellario Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, pod adresem ul. Nadwiślańska 11 lok. 328, 30-527 Kraków, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000431428, NIP: 6762458195, REGON: 122648695 (dalej: „Spółka”), Spółce zostały przekazane Pana/Pani dane osobowe.

 2. W związku z powyższym Spółka informuje, iż:
  • - Spółka jest administratorem Pani/Pana danych osobowych. Wszelkie informacje udzielane są mailowa pod adresem klub@cellario.pl lub telefonicznie pod numerem +48 663 301 114;
  • - przekazane dane osobowe Pani/Pana to wyłącznie dane są niezbędne do wykonania umów zawartych pomiędzy Spółką a Klientem.
  • - dane osobowe będą przetwarzane na cele związane z działalnością gospodarczą Spółki, tj. sprzedaży detalicznej wina, w tym w szczególności na cele niezbędne do wykonania w/w usług, finansowo-księgowe, spedycyjne, magazynowe, rozliczeniowe, a także na cele wszelkiej sprawozdawczości, do której Spółka zobowiązana jest zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, z uwagi na zakres prowadzonej działalności gospodarcze jak również na potrzeby tworzenia bazy klientów oraz bazy danych kontaktowych klientów; faktur, spedycji itp.;
  • - podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt b i c oraz o ile okaże się to konieczne art. 9 ust. 2 pkt b lub pkt c lub pkt d Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
  • - dane osobowe będą przetwarzane przez okres wykonywania umów z Klientem, a także w zakresie przechowywania dokumentacji oraz trwania praw i obowiązków stron umowy, wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
  • - osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, a także od 25.05.2018r. prawo do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z uwagi na szczególną sytuację osoby, której dane są przetwarzane, a także do przenoszenia danych (uzyskania usystematyzowanego zestawienia swoich danych i przekazania ich innemu administratorowi), jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie i wniesienia skargi do organu nadzoru;
  • - podanie przez Klienta Pani/Pana danych osobowych jest wymogiem koniecznym wykonania umów zawartych z Klientem.

Polecane

ColleStefano Verdicchio Di Matelica DOCG

ColleStefano Verdicchio Di Matelica DOCG

Wokół winnicy Collestefano jest tylko wieś. Od 1995 roku uprawa ekologiczna jest certyfikowana. Winn..

Tenuta di Sesta Camponovo Rosso Toscana

Tenuta di Sesta Camponovo Rosso Toscana

Tenuta di Sesta to 30 hektarów winnic. Produkuje Brunello di Montalcino, Rosso di Montalcino oraz pr..

San Lazzaro Grifola 2012

San Lazzaro Grifola 2012

Najlepsze wino producenta, 3 kieliszki od  Gambero Rosso. Czyste, potężne Montepulciano, które ..